Domov    Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia:

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.mysticday.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pri vzťahoch, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadi fyzická osoba (spotrebiteľ) Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 108/2000 Z. z.. a právnická osoba (podnikateľ) Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel.

Tento internetový obchod uskutočňuje spoločnosť INVIVA, s.r.o. Szakkayho 1, Košice-Sever, 040 01 Kontaktná adresa pre doručovanie v Slovenskej republike je:

MysticDay Košice
Hlavná 16
040 01, Košice


Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať.

Užívateľský účet:

Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského účtu. Zo svojho užívateľského účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Uzavretie kúpnej zmluvy

Webová stránka obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovej stránke obchodu. Webová stránka obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovej stránke obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
- objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka),
- spôsobe úhrady ceny tovaru, a
- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").


Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.
Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Cena tovaru a platobné podmienky:

Všetky ceny sú uvedené v eurách.

Akciové ponuky platia do vypredania zásob.Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien bez predchádzajúceho upozornenia

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:
- platba kreditnou kartou.
- bezhotovostne, prevodom na účet predávajúceho SK54 7500 0000 0040 2773 5021, vedený u spoločnosti ČSOB, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho").

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Zákazníkovi je účtovaná čiastka, ktorá sa objaví na stránkach vytvárania objednávky v okamihu jej odoslania. Táto suma predstavuje vždy konečnú cenu vrátane príslušnej sadzby DPH a účtovanej dopravy.

Cena poštovného:

Prepravná spoločnosť Slovak Parcel Service - cena 5,50 €  (Slovenská republika) 

Prepravná spoločnosť Slovak Parcel Service - cena 10,50 €  (zahraničie)          

V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Platobné inštrukcie dostane kupujúci emailom po potvrdení objednávky. Pre urýchlenie expedície môže kupujúci zaslať bankou vygenerované potvrdenie o zadaní platby v grafickom formáte alebo v PDF na obchod@mysticday.sk.

Daňový doklad - faktúra bude kupujúcemu zaslaná na zadaný email zákazníka, na vyžiadanie spolu s tovarom.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Podľa zákona č. 108/2000 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez akejkoľvek sankcie. V tejto lehote musí kupujúci spotrebiteľ doručiť predávajúcemu úkon, s ktorým súčasná platná právna úprava spája prejav vôle smerujúci k odstúpeniu od zmluvy. Vrátený tovar nesmie byť nijako porušený či znehodnotený (otvorenie obalu a pod.). Ak spotrebiteľ poruší originálny obal u dodaného výrobku tak, že ho nemožno z hygienických či bezpečnostných dôvodov znova použiť, takýto tovar nie je možné dodávateľovi vrátiť.

Odstúpenie od zmluvy oznámi zákazník predávajúcemu spolu s faktúrou, formulárom odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je poskytovaný predávajúcim a ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok a neodkladne zašle nepoškodený a neznehodnotený tovar späť predávajúcemu. Predávajúci vráti zákazníkovi zaplatenú cenu tovaru zníženú o náklady vynaložené na vrátenie tovaru, a to najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.
Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru:

- ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho, - ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu a zastaraniu.

Preprava a dodanie tovaru:

Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

Dodacie podmienky:
3-5 pracovných dní

Reklamácie:

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Hlavne predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:
- tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca popísal, alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy ním prevádzkovanej,
- tovar zodpovedá akosťou, alebo prevedením dohodnutej vzorke, alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky, alebo predlohy,
- sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
- je tovar v zodpovedajúcom množstne, miere, alebo hmotnosti a
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.


Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Reklamačný poriadok:

Reklamovaný tovar zasiela kupujúci na adresu predávajúceho:

Mystic Day Košice
Hlavná 16
040 01, Košice

Všetok reklamovaný tovar odovzdáva predávajúci výrobcovi na odborné posúdenie, ktorého cieľom je určiť, či vada, kvôli ktorej je tovar reklamovaný, vznikla chybou výrobného procesu. Tovar odoslaný kupujúcim k reklamácii musí byť opatrený písomným vyjadrením (Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy) kupujúceho s popisom vád, kvôli ktorým tento tovar reklamuje. Náklady spojené s dopravou reklamovaného tovaru späť predávajúcemu nesie vždy kupujúci.